Pere Sikavica, Fikreta Bahtijarević-Šiber: Menadžment

Časopis Trgovina
25 listopada, 2015
Malcolm Mac’Donald: Marketinški planovi: kako ih pripremiti, kako ih koristiti
25 listopada, 2015
Lektura i korektura knjige Pere Sikavice i Fikrete Bahtijarević-Šiber koji iznose misli kako je menadžment znanost, a uspješan menadžment umjetnost, smatrajući kako se menadžment nikada ne može do kraja naučiti, a još manje kopirati. Koncepcija knjige temelji se na znanstvenom projektu "Komparativno istraživanje funkcioniranja menadžmenta" čiji je cilj bio utvrditi podudaraju li se, i u koliko mjeri, teorija i praksa menadžmenta u Hrvatskoj, uočiti probleme te ponuditi odgovore za rješavanje istih.